ارتقا سخت افزاری کامپیوترهای OWS و EWS سیستم کنترل DeltaV واحد بویلر، PP و EOEG شرکت پتروشیمی مارون

سخت افزار کامپیوترهای سیستم کنترل DeltaV تحت Windows NT تهیه گردید و پس از نصب سیستم عامل و نرم افزار DeltaV ، تنظیمات موردنیاز انجام شد و License و Database پروژه در کامپیوترهای جدید نصب گردید. سپس کامپیوترهای جدید به شبکه سیستم کنترل متصل و در اختیار اپراتورها قرار گرفت.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند