واحدهای فعال شرکت مهندسی پایا کنترل افزار

مدیریت

نرم افزار

بازرگانی

تعمیرات و پشتیبانی

مالی

طراحی و ساخت

آموزش و مشاوره

حمل و ترخیص

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند