لیست قطعات یدکی سیستم کنترل DeltaV موجود در انبار شرکت برای تحویل فوری

Model Number Part Number Description No.
VE3005 DeltaV MD Controller 1
KJ4001X1-BA3 12P3378X012 DeltaV 2-Wide Carrier 2
KJ4001X1-BE1 12P0818X072 DeltaV 8-Wide Carrier 3
KJ1501X1-BC2 12P2186X042 DeltaV System Dual Power Supply 4
KJ1501X1-BB1 12P0678X032 DeltaV System Passthrough Power Supply 5
KJ3002X1-BC1 DeltaV Analog Input Card 6
KJ3221X1-BA1 12P2531X062 DeltaV Analog Output Card 7
KJ3203X1-BA1 12P3270X022 DeltaV Discrete Input Card (32 Channels) 8
KJ3101X1-BA1 DeltaV Discrete Output Card 9
KJ4001X1-HA1 DeltaV Local Bus Extender Cable 10
12P3866X012 DeltaV Bottom Extender Cable 11
12P3368X012 DeltaV Dual Left Extender 12
12P3373X012 DeltaV Dual Right Extender 13
KJ4110X1-FA1 DeltaV Loop Disconnect Kit 14
KJ4001X1-CJ1 12P1902X032 DeltaV Terminal Block, 32 ch. 15
KJ4001X1-CH1 12P1811X012 DeltaV Terminal Block, RTD 16
KJ4001X1-CB1 12P0625X072 DeltaV Fused I/O Terminal Block 17
KJ4001X1-CA1 12P0623X062 DeltaV I/O Terminal Block 18
KJ4001X1-CE1 12P0732X062 DeltaV Mass Terminal Block 19
Dell Power Edge 2300 Complete Server 20
Dell Precision 530MT CPU 21
Dell Precision 530MT VRM 22
Dell Precision 530MT RAM 23
Dell Precision 530MT Heat Sink 24
Dell Keyboard USB Port 25

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند