پروژه ها

افزایش تعداد ایستگاههای اپراتوری سیستم کنترل Delta V شرکت داروسازی شفا فارمد

ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد PM1 شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بصورت PC BASED

ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد حلالهای ویژه شرکت پالایش نفت اصفهان

ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد PM2 شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بصورت PC BASED

ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد متانول شرکت پتروشیمی خارگ بصورت Windows Based

ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد MTBE شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام براساس Windows XP

ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم کنترل Provox واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی فرآورش

ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم کنترل Provox واحد متانول شرکت پتروشیمی خارگ

ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری Alarm Management سیستم کنترل DCS واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی فرآورش بندرامام

تهیه Hot Backup برای سرورهای سیستم کنترل Provox واحد MTBE شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام

قرارداد سه ساله تعمیر ، بازسازی و ساخت کارتهای A8 و A11 سیستم کنترل ACPD واحد CA شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

ساخت کارت الکترونیکی A9 سیستم کنترل ACPD واحد CA شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

قرارداد سالیانه خدمات مهندسی، آموزش و نگهداری سیستم کنترل Provox واحد MTBE شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

ارتقا سخت افزاری کامپیوترهای OWS و EWS سیستم کنترل DeltaV واحد بویلر، PP و EOEG شرکت پتروشیمی مارون

ارتقا سخت افزاری کامپیوترهای EWS ، OWS و AWS سیستم کنترل Delta V واحد بویلر شرکت پتروشیمی اراک

فهرست