Design and Manufacture of Electronic Cards

شرکت مهندسی پایا کنترل افزار با استفاده از تجربیات بدست آمده توانسته است طراحی و ساخت برخی از کارتهای الکترونیکی مورد نیاز صنعت را انجام دهد. با کسب این تجربه موفقیت آمیز، امکان طراحی و ساخت انواع کارتهای الکترونیکی فراهم شده است.

چند نمونه از کارهای انجام شده :

  • طراحی و ساخت کارت الکترونیکی  A9 سیستم کنترل ACPD
  • طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی A8 و A11 سیستم کنترل ACPD
  • طراحی و ساخت کارت الکترونیکی Ebara سیستم HVAC

دیگر خدمات مهندسی

ارتـقا و توسعه

تعمیرات الکترونیک

نصب و راه اندازی

پشتیبانی و نگهداری

آموزش و مشاوره

تامین قطعات و تجهیزات

فهرست